دلبندم تمام دلت رابه خدايي بسپاركه بيشتر ازمن هوايت را دارد